Actueel

SER-advies over transitieagenda circulaire economie

24 juni 2016

De circulaire economie is de zuurstof van de 21e eeuw. Zonder zuurstof kun je niet leven en dat geldt ook voor de circulaire economie”, Ed Nijpels, voorzitter van de commissie Duurzame Ontwikkeling (SER).

Op 16 juni 2016 vond de derde bijeenkomst plaats van Grondstoffenpoort in Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag. Grondstoffenpoort, een initiatief van Dröge & van Drimmelen, vormt een platform waar inzamelaars, afvalverwerkers en producenten enerzijds en politici en bestuurders anderzijds, elkaar spreken over het belang van een goede, efficiënte en duurzame omgang met grondstoffen. Meer dan tachtig vertegenwoordigers uit de sector waren tijdens de derde Grondstoffenpoort aanwezig.

De bijeenkomst was gewijd aan de vraag van het kabinet aan de SER hoe de overheid, sociale partners en maatschappelijke organisaties beter in kunnen spelen op de transitie naar een circulaire economie.

Marieke van der Werf, partner bij Dröge & van Drimmelen, trapte de avond af. Zij gaf een overzicht van de stand van zaken rondom de circulaire economie in Brussel en Nederland. Ze sprak onder andere over Circular Economy Package en deed namens de partners in de Grondstoffenpoort enkele aanbevelingen: stimuleer de vraag naar secundaire grondstoffen; stimuleer via het duurzaam inkoopbeleid het gebruik van recyclaat in nieuwe producten; focus op de voorkant van de keten; werk volgens het triple-helix principe.

Ed Nijpels, voormalig minister en huidig voorzitter van de SER-Commissie Duurzame Ontwikkeling, sprak over het advies waarin de SER aanbevelingen doet om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De SER heeft het advies vandaag gepubliceerd en het dient als inpunt voor het Rijksbrede Programma Circulaire Economie dat binnenkort van start gaat. “Door producten slimmer te ontwerpen, de levensduur ervan te verlengen en onderdelen opnieuw te gebruiken, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendiger maken van de Nederlandse economie”, aldus de SER.

In dit advies pleit de SER voor een ambitieuze transitieagenda zodat Nederland koploper kan worden op het gebied van circulaire economie. De SER besteedt aandacht aan beleidsinstrumenten, verdienmodellen en financiering van bedrijven die circulair ondernemen. Daarnaast gaat het advies in op de gevolgen van de transitie naar circulaire economie voor arbeidsmarkt- en scholingsbehoeften.

De kern van het SER-advies is dat een samenhangende Rijksbrede aanpak met betrokkenheid van bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties onmisbaar is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en te versterken. Als platform dat stakeholders bij elkaar brengt, sluit Grondstoffenpoort aan bij de visie van de SER om betrokkenheid en dialoog te stimuleren.