Blogs

Kabinet maakt een klein beetje werk van transparantie

25 november 2016

“Een brede inbreng vanuit de samenleving bevordert een brede afweging van belangen en komt de kwaliteit van beleid, besluitvorming en wetgeving ten goede”, schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in de reactie op de nota Lobby in Daglicht van de PvdA-Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug. Daar sluit ik mij volledig bij aan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat transparantie gewaarborgd is. Het is daarom teleurstellend dat het kabinet vooralsnog niet de stappen onderneemt om transparantie daadwerkelijk te bevorderen.

De nota Lobby in Daglicht biedt een aantal waardevolle voorstellen om de transparantie rondom beleids- en wetgevingsprocessen te vergroten. Eén voorstel richt zich op lobbyisten, namelijk om het register van de beroepsgroep te versterken en uit te breiden. Daarom roep ik public affairs professionals voortdurend op om net als ruim zeshonderd vakgenoten lid te worden van de BVPA en de gedragscode te onderschrijven en na te leven.

Zeven voorstellen zijn gericht aan het kabinet. De reactie van de minister van Binnenlandse Zaken op de initiatiefnota heeft lang op zich laten wachten. Eerder dit jaar liet het ministerie weten dat de reactie op de nota uitgesteld werd omdat de benodigde interdepartementale afstemming meer tijd vergde dan initieel was voorzien. De afstemming heeft uiteindelijk bijna een jaar geduurd en het resultaat is teleurstellend: de voorgestelde maatregelen van het kabinet zullen geen grote impact hebben op de transparantie van beleids- en wetgevingsprocessen.

Waar het kabinet een kans laat liggen om wetgevingsprocessen transparanter te maken, is bij het toevoegen van een lobbyparagraaf. Op 1 maart 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een lobbyparagraaf toe te voegen aan wetsvoorstellen. Deze paragraaf geeft aan welke belangenbehartigers een bijdrage geleverd hebben aan de inhoud van nieuwe wetgeving. Zo wordt de betrokkenheid van lobbyisten bij wetgeving in kaart gebracht. In mijn ogen is het toevoegen van een lobbyparagraaf een stap in de goede richting. Ondanks de wens van de Kamer om deze paragraaf toe te voegen en de steun vanuit de sector, blijkt uit de reactie dat het kabinet het voorstel vooralsnog niet steunt.  

Eén van de meest nieuwswaardige maatregelen is dat de regering voortaan de agenda’s van bewindspersonen voortaan openbaar maakt. Het effect hiervan op transparantie van het wetgevingsproces is echter klein. Met deze maatregel worden de prioriteiten van bewindspersonen enigszins inzichtelijker, maar niet de belangenafweging zelf.

Minister Plasterk geeft aan dat hij nader ingaat op maatregelen om de transparantie van het wetgevingsproces te vergroten in een kabinetsnotitie die hij voor het einde van het jaar aan de Kamer zendt. Hopelijk neemt het kabinet dan wel de hoognodige maatregelen om de transparantie daadwerkelijk te vergroten. Het inzichtelijk maken van de agenda’s is een kleine stap in de goede richting. Wellicht heeft Plasterk helaas gedacht “een olifant eet je in kleine hapjes”.