Categorie archieven: Nieuws

Val van het kabinet Rutte-III

Ontslag kabinet Rutte-III

Vanmiddag heeft minister-president Rutte het ontslag van zijn kabinet Rutte-III aangeboden. Een kabinet wordt demissionair (‘valt’) als het kabinet of de minister-president ontslag heeft gevraagd aan de Koning. Tot er een nieuw kabinet is zal het demissionaire kabinet doorregeren. Onder een demissionair kabinet worden alleen lopende zaken afgehandeld en worden geen politiek gevoelige (controversiële) onderwerpen behandeld. De Eerste en Tweede Kamer bepalen welke onderwerpen controversieel verklaard dienen te worden. Een voorbeeld van een lijst van controversiële onderwerpen kunt u hier vinden. Een demissionair kabinet kan ook niet worden ontslagen (naar huis worden gestuurd), omdat zij wezenlijk al hun ontslag hebben ingediend en er alleen nog zitten vanwege het landsbelang. er van. Wel kan er (theoretisch) nog een motie van wantrouwen of afkeuring worden ingediend of kan de samenstelling van het kabinet veranderen.
Het demissionaire kabinet kan wetsvoorstellen indienen, ministeriële regelingen uitvaardigen en algemene maatregelen van bestuur opstellen. In de regel zijn dit enkel onderwerpen die als niet-controversieel worden verklaard door beide Kamers. De aanpak van de coronacrisis kan naar verwachting doorgaan op dezelfde wijze. Een demissionair kabinet is dan ook zeker niet vleugellam. Diverse politieke partijen hebben al aangegeven dat de coronabestrijding prioriteit heeft en daarvoor het kabinet ruimte wil blijven geven.

Welke gevolgen heeft het?
Omdat de Tweede Kamerverkiezingen al op 17 maart 2021 plaatsvinden zal de vroegtijdige val van het kabinet, zeer waarschijnlijk, geen invloed hebben op de verkiezingsdatum. Onder normale omstandigheden biedt het kabinet al haar ontslag aan kort voor de verkiezingen. Het kabinet blijft dan zitten tot er een nieuw kabinet is gevormd die het stokje overneemt.
De Tweede Kamer zal bepalen welke onderwerpen en dossiers controversieel verklaard moeten worden. Op deze onderwerpen zullen geen belangrijke besluiten worden genomen tot er een nieuw kabinet zit. De Eerste Kamer kan ook overgaan tot het controversieel verklaren van onderwerpen. Echter, in zowel 2010, 2012 als in 2017 is dit niet gebeurd en ging de Eerste Kamer verder met de behandeling van liggende voorstellen.

Vervolgstappen
In eerste instantie zal de Kamer een lijst met controversieel verklaarde onderwerpen moeten opstellen. Dit gaat in een aantal stappen.
Iedere Kamercommissie last een extra procedurevergadering in, die alleen is gewijd aan het controversieel verklaren van onderwerpen die in behandeling zijn. Dit kan gaan om wetsvoorstellen, kabinetsbrieven, commissievergaderingen met het kabinet en werkbezoeken.
Tijdens de extra procedurevergadering wordt op de gebruikelijke manier besloten over geagendeerde onderwerpen. Dit betekent ook dat het controversieel verklaren van een onderwerp een meerderheid vereist.
De Tweede Kamer stemt vervolgens plenair over alle lijsten die zijn samengesteld tijdens de procedurevergaderingen en eventueel door fracties nadien voorgestelde wijzigingen.
Indien een Kamerlid toch een controversieel-verklaard onderwerp wil behandelen, dan kan deze de desbetreffende commissie verzoeken om een brief te sturen naar de voorzitter van de Tweede Kamer waarin wordt verzocht om het onderwerp alsnog te behandelen. Vervolgens stemt de Kamer over de brief. Als wordt ingestemd met de brief, dan wordt het onderwerp van de lijst afgehaald en kan deze weer verder worden behandeld.

Heeft u vragen omtrent de recente ontwikkelingen. Neem gerust contact met ons via info@dr2.nl of 070 392 0212

Tijdpad

Sustainable Development Goals versterken public affairs

Dat blijkt uit het “Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals” dat Jan Peter Balkenende in aanloop naar SDG Action Day ontving uit handen van Marieke van der Werf en Frans van Drimmelen – beiden partners bij Dröge & van Drimmelen. Het rapport werd aangeboden aan Balkenende gezien zijn voorzitterschap van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei en de SDGs.

Voor het jaarlijkse trendrapport onderzocht Dröge & van Drimmelen welke trends zichtbaar zijn op het snijvlak van public affairs en de SDG’s. Er is gesproken met vijftien vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties vanuit de hele wereld en de conclusie is duidelijk: de SDG’s en public affairs krijgen een steeds hechtere relatie. Veel organisaties kiezen ervoor om de SDG’s onderdeel te laten uitmaken van hun public affairs strategie. De SDG’s bieden bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s een gezamenlijke internationale taal om te communiceren over hun maatschappelijke betrokkenheid. Aan de andere kant zetten organisaties public affairs in om de SDG’s hoger op de politieke agenda te krijgen. Met enige spijt constateert men wel dat Nederland als één van de weinige Europese landen een nationale SDG-strategie ontbeert.

Download hier het Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals.

In het rapport staan onder andere interviews met vertegenwoordigers van Philips, Mærsk, Port of Rotterdam, NOGEPA, Consulaat Shanghai en SDG Nederland. In de interviews vallen 4 trends te ontdekken:

Trend 1: De SDG’s creëren niet alleen een betere wereld, maar ook sterkere organisaties. Zoals Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam aangeeft in haar interview voor het rapport: bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen realiseren zich dat economische groei samen moet gaan met duurzame groei. Organisaties die de SDG’s in hun missie of strategie opnemen, genereren doorgaans meer impact op zowel maatschappelijke doelen als op imago, medewerkersbetrokkenheid, publiek-private samenwerking, waardering en uiteindelijk continuïteit en winst.

Jan Peter Balkenende: “Ik ben een enorm voorstander van de SDG’s. Vanwege de inhoud van de doelen en omdat ze verbindend werken. Dat is de kracht ervan. De SDG’s hebben te maken met alles en iedereen op deze wereld. Om ze te realiseren heb je common knowledge, common language en common action nodig. Public affairs en communicatie dragen daaraan bij. Het gaat over visie, strategie ontwikkeling, het inzichtelijk maken van zaken en het overbrengen van een eerlijk verhaal. Er liggen geweldige kansen voor de SDG’s. En iedereen speelt een rol in het oppakken daarvan: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Complimenten dat jullie daar aandacht voor vragen in het trendrapport.”

Trend 2: Een kaderstellende rol van de overheid is belangrijk. Zoals Herman Mulder van SDG Nederland aangeeft is het cruciaal dat de overheid een simuleringskader biedt. Diverse organisatie pleiten voor een nationale SDG-strategie en meer incentives voor duurzaam ondernemen.

Trend 3: De SDG’s versterken een public affairs strategie. Ze bieden houvast voor communicatie en rapportage. Arendo Schreurs, directeur-generaal van NOGEPA geeft aan dat aan de hand van de SDG’s de milieuprestaties (en –uitdagingen) kunnen worden weergegeven. Anders Würtzen, VP Global Head of Public Affairs bij Maersk geeft aan dat de SDG’s vormgeven aan het narratief van een organisatie.

Marieke van der Werf, partner bij Dröge & van Drimmelen: “Ieder jaar schrijven we een trendrapport over een belangrijke ontwikkeling op gebied van public affairs.  Gezien de toenemende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we gekozen om dit jaar de rol van de SDGs te belichten.  Als maatschappelijk betrokken bureau zijn we blij te merken dat het belang van de SDGs in deze context ruim (h)erkend wordt en in belang toeneemt.”

Trend 4: We gaan vooruit! In de woorden Jan Willem-Scheijgrond, o.a. voorzitter van het UN Global Compact Network in The Netherlands: ”We gaan van bewustzijn naar implementatie”. Bij Philips ziet hij hoe de SDG’s meer en meer onderdeel worden van de core business. Ook anderen zien een verschuiving van de SDGs als communicatievehikel naar het hart van de onderneming.

 

Over Jan Peter Balkenende
Naast voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition – een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei, is Jan Peter Balkenende momenteel partner bij Ernst&Young en tevens hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit. De heer Balkenende was van 2002-2010 minister-president van Nederland.

Over Dröge & van Drimmelen
Dröge & van Drimmelen is een strategisch adviesbureau dat actief is op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. Met kantoren in Den Haag, Brussel, Denemarken, New York en Shanghai adviseren wij over de hele wereld overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s hoe zij maatschappelijk en politiek draagvlak kunnen verwerven voor hun issues. Wij zijn erg betrokken bij de SDGs. Zo zetten wij ons via zusterbedrijf Dr2 New Economy actief in om de transitie naar een circulaire economie die gebruik maakt van hernieuwbare energie te versnellen.

Kirsten Verdel wint Publieksprijs bij Verkiezingen voor Communicatieman/vrouw van het Jaar

Kirsten Verdel is de winnares van de Publieksprijs bij de Verkiezingen voor de Communicatieman/vrouw van het Jaar 2020. De 42-jarige senior adviseur bij Dröge & van Drimmelen won de prijs voor haar inzet om de ideologische waarden van XS4ALL te behouden. Juryvoorzitter Noud Bex: ‘Kirsten is een vrouw met een missie. Wat ons opviel is haar onuitputtelijke energie; onwaarschijnlijk wat ze voor elkaar heeft gekregen.’ De verkiezingen worden jaarlijks georganiseerd door Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Verdel lanceerde begin 2019 een petitie om XS4ALL te behouden, nadat KPN bekend had gemaakt het merk te willen opheffen. 55.000 sympathisanten tekenden de petitie en (oud-)collega’s, klanten en sympathisanten die wilden helpen meldden zich. Kirsten nam het initiatief tot actiecomité XS4ALL Moet Blijven, omdat ze de waarden en ideologie van XS4ALL ‘linksom of rechtsom’ in stand wilde houden. Ze hield zich bezig met communicatie, woordvoering en organisatie van het actiecomité en beantwoordde meer dan 50.000 e-mails. De toon van de campagne probeerde ze positief, constructief, oplossingsgericht en betrokken te houden.

De vakjury gaf aan dat de campagne ‘een activistische signatuur’ had, ‘guerilla-achtig’. Dat laatste uitte zich onder andere in acties bij het Rijksmuseum, waar de KPN-top bij elkaar kwam: het actiecomité stond daar met grote ‘I AM XS4ALL letters’. Ook werden er lastige vragen gesteld bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van KPN. Er werd echter ook achter de schermen geprobeerd KPN van mening te doen wijzigen: Het actiecomité sprak meerdere keren met de KPN en wist zelfs investeerders aan te trekken die bereid waren XS4ALL eventueel over te nemen van KPN.

Plan B

KPN hield echter voet bij stuk, waardoor Plan B op tafel kwam: een alternatieve provider. Verdel stelde voor een crowdfundingcampagne te organiseren, in de hoop voldoende startkapitaal op te halen voor die alternatieve provider. Binnen 3,5 dag werd daarbij 2,5 miljoen euro opgehaald. Op 11 november startte Freedom Internet. Binnen een week zat de nieuwe provider boven het dubbele van de gehoopte 5.000 founding members. Sindsdien groeit Freedom hard door. Kirsten is als lid van de Raad van Advies verbonden aan Freedom Internet.

Behartig ook nu uw belangen

Het coronavirus zorgt voor de nodige beperkingen. Toch werkt de overheid gewoon door. Niet alleen om de crisis te bezweren maar  ook op andere terreinen. Er wordt nog steeds nieuw beleid geschreven, er worden wetten behandeld en de begroting voor 2021 wordt opgesteld. Dat betekent dat het ook nu belangrijk is om de belangen van uw organisatie te behartigen.

Graag denken we met u mee wat voor uw organisatie op dit moment de beste acties zijn op het gebied van public affairs en corporate communicatie. Bijvoorbeeld op het gebied van stakeholdermanagement, politieke monitoring, strategievorming en (crisis)communicatie. Op deze manier proberen we uw stem in het maatschappelijke veld nog beter te laten horen – ook in deze tijden.

Politieke monitoring

Juist nu de Tweede Kamer af en toe vergadert in Den Haag en veel zaken schriftelijk voortzet is politieke monitoring essentieel. De Tweede Kamer komt enkel fysiek samen voor bijeenkomsten gerelateerd aan de bestrijding van het coronavirus en de commissie-activiteiten liggen deels stil. Wel heeft het parlement onder andere de mogelijkheid om debatten om te zetten in een schriftelijk overleg, wat voor veel dossiers nu gebeurd is. Ook gaan internetconsultaties en beleidsvorming door de ministeries gewoon door. Zorg er voor dat u deze niet mist.

Dröge & van Drimmelen

Dröge & van Drimmelen neemt natuurlijk de maatregelen vanwege het coronavirus in acht en de collega’s werken vanuit huis. Onze eerste prioriteit is de gezondheid van onze werknemers. We werken echter gewoon door en zijn bereikbaar om met u in gesprek te gaan over de laatste politieke ontwikkelingen en u te adviseren over de te nemen stappen op het gebied van public affairs en corporate communicatie.

Wilt u meer weten? U kunt ons bereiken via 070 392 02 12 en info@dr2.nl.

Dröge & van Drimmelen bereidt u voor op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Op 17 maart 2021 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat de voorbereiding bij politieke partijen in volle gang is. Partijen en politici lanceren nieuwe plannen en gaan het land in op zoek naar input voor het verkiezingsprogramma en de grote lijnen van de verkiezingscampagne. Tegelijkertijd werken ambtelijke werkgroepen beleidsopties uit voor verschillende politieke en economische scenario’s. Dit is daarom hét moment om thema’s aan te dragen ter voorbereiding op de kabinetsformatie.

 

De aanloop van de nationale verkiezingen is het ideale moment om invloed uit te oefenen op de nationale politiek. Hoe eerder u van zich laat horen, hoe groter de kans dat politieke partijen uw ideeën meenemen in hun overwegingen. Per partij is de noodzakelijke informatie over interne beslismomenten en voorbereidingscommissies bij ons beschikbaar.

Concrete instrumenten
Het is van belang om op een concrete en effectieve manier uw input te leveren. Dröge & van Drimmelen helpt u graag om uw belangen en boodschap naar voren te brengen met instrumenten op maat. Enkele voorbeelden zijn:

  • verkiezingsstrategie opstellen;
  • voorbereiden van gesprekken met commissieleden en andere invloedrijke stakeholders;
  • position papers;
  • monitoren van relevante ontwikkelingen;
  • partijcongressen monitoren en analyseren.

Waarom Dröge & van Drimmelen?
Dröge & van Drimmelen is een ervaren partner op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. De kern van ons werk is het helpen van klanten om maatschappelijk en politiek draagvlak te verwerven voor hun issues. Voor het leveren van input op de partijprogramma’s heeft Dr2 een breed netwerk binnen politiek en ambtelijk Den Haag, maar voor het smeden van coalities ook onder maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onze ervaring en kennis van zaken leidt altijd tot aantoonbare en onderscheidende meerwaarde.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de mogelijkheden van ondersteuning in aanloop naar de verkiezingen? Neem dan snel contact op via info@dr2.nl of via een van onze adviseurs.

Dröge & van Drimmelen opent Brexit Office

Nu het stof van de Brexit feestjes in London is neergedaald, is het moment aangebroken om beslissingen te nemen voor de toekomst. Bedrijven die zich oriënteren op een vestiging op het Europese vasteland gaan hier nu voortvarend mee aan de slag. De scheiding van tafel en bed tussen het VK en de EU mag dan inmiddels een feit zijn, de scheidingsvoorwaarden moeten nog bepaald worden. Beide partijen hebben slechts elf maanden om een vrijhandelsakkoord te sluiten.

Daarom heeft Dröge & van Drimmelen besloten om een Brexit office te openen. De Brexit afdeling is bedoeld om bedrijven te helpen bij hun vestigingsbesluit en daarna te ondersteunen bij de praktische realisatie hiervan.

Dankzij haar twintig jaar aan ervaring op het gebied van public affairs is Dröge & van Drimmelen – in het buitenland bekend onder de naam Dr2 Consultants – hét kantoor om een gedegen en snelle analyse te bieden van het maatschappelijke, politieke en juridische speelveld waarin een specifiek bedrijf terecht zou komen.

Zogauw een keuze voor Nederland is gemaakt, kan Dröge & van Drimmelen daarna een vlotte overgang mogelijk maken door een stakeholderaanpak op maat. De tijd dat elk bedrijf met open armen wordt ontvangen is immers voorbij. Daarom is het zaak om pro-actief in gesprek te gaan met belanghebbenden op lokaal – bestuurlijk en maatschappelijk – niveau en op nationaal niveau. Uiteraard behoren public affairs advies en monitoring ook tot de geboden diensten.

Dankzij de dochterondernemingen in Brussel en Kopenhagen kan Dr2 Consultants dezelfde diensten bieden voor de Belgische markt en de Nordics. Ook kan er gelijk een public affairs aanpak richting EU aan gekoppeld worden. De Dr2 vestigingen in Shanghai en New York bieden op hun beurt toegang tot de Chinese markt en de VN.
Een geïntegreerde strategie op lokaal, nationaal, Europees en globaal niveau biedt kansen om snel te handelen. De komende maanden worden immers cruciaal voor de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

Voor meer informatie over onze diensten of meer achtergrond; bezoek onze web pagina of contacteer Marielle Rillaerts via m.rillaerts@dr2.nl.

Rapport tech Trends 2020

Het afgelopen jaar kende de nodige interessante ontwikkelingen voor de Nederlandse techsector en bijbehorende politieke dossiers. Zo zag de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst het levenslicht en waren er de nodige politieke discussies over interessante tech-onderwerpen. Maar wat waren de belangrijkste trends in 2019? En welke lessen kan men in Nederland hieruit trekken voor het nieuwe jaar? Lees het in het tech-trends 2019-rapport van Dröge & van Drimmelen!

Weetje van de Week: de verharding van het Boerenprotest

Het boerenprotest
Begin oktober verscheen het Weetje van de Week met de titel: Boerenprotest. Dit stuk verscheen net na het eerste Boerenprotest waarbij honderden trekkers naar het Malieveld trokken met grote files, veel waardering en aandacht vanuit de politiek als gevolg. Begin oktober werd in dat weetje van de week aangegeven dat het niet helemaal duidelijk was wat het specifieke doel was van de actie, maar dat met de beloftes vanuit de politiek en steunbetuigingen uit het hele land het protest in ieder geval een succes kon worden genoemd. Inmiddels zijn we bijna twee maanden later in de tijd, en met de kennis van nu kunnen we stellen dat het eerste protest slechts het begin was van een reeks van protesten. Waarbij het eerste protest werd bestempeld als succesvol, is het nog maar de vraag of dit het geval is voor de latere protestacties.

Groningen als keerpunt
Na het eerste protest op 1 oktober volgde een reeks van protesten bij verschillende gemeentes waaronder het protest op 14 oktober in Groningen waarbij geprotesteerd werd tegen het beleid van de provincies. Hierbij is de directe uitkomst dat een aantal provincies hun stikstof beleid zal aanpassen en Gelderland zelfs aangaf samen met de boeren die nieuwe regelgeving te schrijven.  Hiermee kan deze protestactie enerzijds een succes worden genoemd. Anderzijds worden er tegelijkertijd bij deze acties door een aantal boeren op tractoren de wet overtreden. Zo wordt er in de Groningse binnenstad de deur van het stadhuis ingeramd met een tractor, hekken omver gereden en een politiepaard door een tractor aangereden. Dit leverde onveilige situaties op en door de verharding keerde ook mensen zich hier tegen de boeren die vonden dat het protest te ver ging, terwijl een meerderheid nog wel sympathie voor de boeren bleef houden.

De Farmers Defence Force
Bij de verharding van de protesten is ook een verandering in taal merkbaar. Voornamelijk vanuit de Farmers Defence Force (FDF), een organisatie opgericht door boeren na een stalbezetting door dierenactivisten. De FDF is een organisatie die in haar woorden en acties verder gaat dan de LTO, en daarmee ook de boventoon voert. Zo noemen zij zichzelf strijders en geeft het logo en de naam van de organisatie het strijdbare karakter van de organisatie weer. Waar de LTO banden heeft met het politieke midden zoals het CDA en de ChristenUnie, zijn bij de protesten georganiseerd door de FDF alleen politiek leiders van de PVV en de FvD welkom, de politieke flanken. Het is een interessante ontwikkeling dat de boerenprotesten worden georganiseerd vanuit een nieuwe beweging en de meer traditionele belangenbehartiger van de landbouw hierbij niet aan het stuur staat.

Op 16 oktober vond de tweede protestactie in Den Haag van de boeren plaats waarbij in grote getale naar de Bilt, maar ook naar het Malieveld werd getrokken. Hierbij waren geen grote incidenten, wel was er veel verkeershinder. Politici reageerden op deze acties, net als bij de voorgaande protesten, met begrip voor de acties en de kanttekening dat men zich wel aan de wet moest houden.

De voorman van FDF Mark van den Oever vergeleek op 13 december de situatie van de boeren met de holocaust en nam later geen afstand van die vergelijking. Dit leidde tot veel ophef en ook binnen de politiek namen de verschillende politieke partijen afstand van deze vergelijking. Aan de hand van die vergelijking werd er ook een motie aangenomen waar alle partijen met uitzondering van de PVV en FvD voor stemden om partijen die de Jodenvervolging en de Holocaust relativeren of bagatelliseren niet aan de onderhandelingstafels uit te nodigen. Hiermee lijkt vanuit politiek Den Haag een duidelijke grens aangegeven te zijn tegenover de FDF van de omgangsnormen binnen het overleg. Vanuit de FDF werd gereageerd met een bericht waarin zij aangaven dat met deze aangenomen motie de vergelijking gemaakt door Mark van den Oever bewaarheid wordt.

Distributiecentra
De FDF kondigde aan dat zij de distributiecentra voor de kerst te blokkeren met een verwijzing naar de hongerwinter. In een kort geding werd op 17 december besloten op dat de aangekondigde acties bij de distributiecentra niet mochten leiden tot de blokkering van distributiecentra. Hierna heeft de FDF besloten om de acties anders in te richten en gehoor te geven aan de uitspraak. Uiteindelijk verliepen de demonstraties rustig met verspreidde blokkades, files op de wegen en protestacties in Hilversum bij het Mediapark waar een gesprek met de media werd geëist omdat de boeren aangaven zich verkeerd te voelen weggezet door de media. Met deze reeks aan protesten zijn de boeren er in geslaagd om hun belang de afgelopen maanden hoog op de agenda te houden. Door de vergaande uitspraken en acties die hier en daar uit de bocht vlogen dreigt echter het gevaar dat de waardering voor de boeren verder afbrokkelt. Dat het eerste protest succesvol was blijft overeind, maar of deze aanhoudende reeks van acties dat succes kan behouden blijft de vraag en zal het komende jaar moeten uitwijzen.

Haagse kennis
Met het kerstreces zal er deze weken in de Tweede Kamer niet gedebatteerd worden. Maar dat het stikstofprobleem nog niet is opgelost, en daarmee ook het beleid ten aanzien van de agrarische sector moge duidelijk zijn. Via Haagse Kennis bent u op de hoogte van alle Kamerstukken en kunnen tegenwoordig ook de debatten live gevolgd worden zodat u niks hoeft te missen!

Het vrouwenquotum: een barst in het glazen plafond?

Het kan zijn dat 2019 de boeken ingaat als het jaar van de vrouw. Dit jaar vierde Nederland 100 jaar vrouwenkiesrecht, zijn er voor het eerst meer vrouwelijke doctoren gepromoveerd bij universiteiten dan mannen, en heeft de Tweede Kamer ingestemd met het integraal overnemen van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) genaamd ‘Diversiteit in de top’. Het beleidsadvies van de SER bevat meerdere punten om tot meer diversiteit binnen het Nederlandse bedrijfsleven te komen. Het meest besproken punt is het advies een vrouwenquotum van 30 procent voor de raad van commissarissen (RvC) in te stellen. Dit voorstel stelt dat als een RvC van een op de Nederlandse beurs genoteerd bedrijf niet minstens uit 30 procent vrouwen bestaat, alle nieuwe benoemingen van mannelijke toezichthouders nietig worden verklaard. Dit zou betekenen dat er een ‘lege stoel’ in de RvC zou zijn tot het bedrijf het quotum wel haalt.

Tweede kamer
De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen die de minister oproept de aanbevelingen van de SER integraal over te nemen.  Dat de Kamer hiermee instemde is echter voor lange tijd niet vanzelfsprekend geweest. Toen andere Europese buurlanden zoals Noorwegen in 2006 al een vrouwenquotum van 40% invoerde was de reactie in Nederland minimaal. De bal begon pas te rollen op het moment dat toenmalig Eurocommissaris Neelie Kroes de actiegroep ‘Women on Top’ had opgericht in 2008, en de Tweede Kamer met steun van de VVD en CDA de motie van Paul Kalma (PvdA) had aangenomen voor wettelijke streefcijfers van minimaal 30% vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen in 2011.

Maar ook meer recent was er sprake van tegenwind. Zo heeft dit vraagstuk binnen het kabinet tot de nodige oproer en splitsing geleid vanaf het begin. D66 had al vrij vroeg in de huidige kabinetsperiode een voorstel voor een vrouwenquotum. Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, tevens verantwoordelijk voor emancipatie) had echter te weinig mandaat om hier daadwerkelijk iets mee te doen; de VVD, CDA en ChristenUnie vonden het een te zware aanpak. Zo had CDA-kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet voor de zomer nog gezegd dat het niet een zaak voor de overheid was om te streven naar gelijkheid, maar “een zaak van de samenleving” was. Uiteindelijk was het toch uitgerekend zij die samen met Kees Verhoeven (D66) een motie heeft ingediend om het SER-advies op te volgen, en daarmee was het CDA om. Het laatste woord voor het doorvoeren van de motie lag echter bij oppositiepartij SP. Die vonden lange tijd dat het voorstel te veel gefocust was op de vrouwen in de top van het bedrijfsleven, en wilden dat er meer gekeken werd naar de positie van alle werkende vrouwen. Hierom heeft de Tweede Kamer ook een additionele plan van aanpak voor vrouwen met minder kansen ingediend, en is de SP ook over de streep.

Het kabinet aan zet
Minister van Engelshoven heeft nu dus een mandaat gekregen om het vrouwenquotum van 30% te bewerkstelligen.  Op Twitter schreef de Minister: “wij schrijven geschiedenis. We doorbreken het old boys netwerk en zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven”. In het NPO Radio 1 programma 1 op 1, stelt van Engelshoven dat het binnen een jaar gerealiseerd moet worden: “januari 2021 moet lukken, daar streven we naar”. Minister Dekker van Rechtsbescherming (VVD) had eerder aangegeven geen fan te zijn van het vrouwenquotum, maar zal het nu toch moeten uitvoeren in samenwerking met Minister van Engelshoven.

De Female Board Index (FBI) van de Universiteit van Tilburg stelt dat van de 455 commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven, momenteel 122 vrouw zijn. Dat is 26,8%. In Nederland zijn er momenteel 88 beursgenoteerde bedrijven, waarvan er dertig aan de norm van het bindende quotum voldoen. Het moet blijken of het SER-advies impact kan maken zodra het daadwerkelijk in wet wordt vastgelegd: en of het de bedoeling van een barst in het glazen plafond kan bewerkstelligen.

Volg de politieke actualiteiten zoals het vrouwenquota op de voet met Haagse Kennis, voor meer informatie over het vernieuwde programma, klik hier!

Haagse Kennis: Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen


Kabinetscrisissen, verkiezingen en belangrijke debatten zijn allemaal perfecte momenten om gevoelige Kamervragen te beantwoorden of om een controversiële Kamerbrief te publiceren. In mediastormen worden dergelijke Kamerstukken plots een stuk minder interessant en ontsnappen deze stukken aan het oog van de media en de aandacht van medewerkers. Ook de vrijdagavond is een perfect moment voor de publicatie van Kamerstukken. De weekendkranten zijn op dat moment al geschreven en voor de maandag krant is het nieuws niet meer relevant genoeg.

Strategische publicatie
Een perfect voorbeeld is de publicatie van het rapport Politiek en Sociale media manipulatie, geschreven door de UvA. Al geruime tijd sprak de minister Ollongren (BZK) over de mogelijke buitenlandse invloed van nepnieuws op de afgelopen verkiezingsuitslagen. Uit het onderzoek bleek dat deze invloed wel mee te vallen. De uitkomst van het onderzoek was daarmee erg ongunstig voor de minister. Het rapport werd gepubliceerd op de vrijdagnamiddag voor het reces.

Voor effectieve belangenbehartiging is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle relevante Haagse informatie, van Kamervragen tot de persberichten van ministeries. Zo kan er tijdig op nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld. Dit klinkt gemakkelijker dan het is. Het is immers onbekend wanneer de relevante kamerstukken precies gepubliceerd worden. Het gebeurt regelmatig dat Kamerstukken op strategische momenten worden gepubliceerd, zodat deze zo min mogelijk opvallen.

Monitoringservice
Echt goed geïnformeerd zijn van alle zaken die lopen in politiek Den Haag? Hier kan Dröge & Van Drimmelen u in ondersteunen. Met de monitoringservice Haagse Kennis is het mogelijk om het gehele (politiek) besluitvormingsproces stap voor stap te volgen. Met de recent nieuwe feature pre-dossiers bent u zelfs u op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen vóór de Tweede Kamer ze publiceerd. Zo bent u altijd goed geïnformeerd.