Category Archives: News

UN rings alarm bells for lack of access to internet, calls for High-Level meeting on connectivity

The pandemic has spurred rapid digitalization which has reduced its impact for some people in many countries: whether it concerns financial, health, employment or financial services – most of them can be done more and more online. At the same time, COVID-19 also led to an immediate and ever fast-growing digital divide between those who have access to broadband
internet and those who have not. With that, connectivity has suddenly become a central focus for countries, the private sector, civil society as well as multilateral institutions, such as the United Nations (UN).

Highlighting the urgency of the issue of connectivity, the President of the UN General Assembly called for a high-level Thematic Debate on Digital Cooperation and Connectivity’, which will take place this upcoming April 27th. The guiding question will be what can be done to promote more effective intersectoral linkages, at national and international levels, to achieve a whole-of-society approach to end the digital divide, in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs).

Aside from Heads of State, leaders from the private sector and civil society will project their challenges and successes as well as discuss innovative ideas and partnerships. After the meeting, new and existing multi-stakeholder initiatives and partnerships will be further discussed during ECOSOC’s STI Forum1
in May 2021.

Dr2 Consultants (NL: Dröge & van Drimmelen) guides its clients in building the external environment needed to contribute to the SDGs. On the theme of connectivity specifically, we assist stakeholders to monitor policy discussions and developments, to form stakeholder coalitions, and to actively get involved in the debates.

If your organization would like to be informed of the developments of the High-Level debate on April 27th or the aftermath, or should you be interested in what we can do for you on the SDGs in general, please do not hesitate to contact Stefanie Ros, Director of our New York office, at s.ros@dr2consultants.eu

Verklaring naar aanleiding van publicatie onderzoeksrapport BING

Vandaag verscheen het eindrapport van onafhankelijk Bureau BING dat in opdracht van D66 onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van anonieme insinuaties aan het adres van onze collega Frans. BING concludeert dat de aantijgingen ongegrond zijn. Een uitkomst waar wij uiteraard blij mee zijn. Het anonieme bericht heeft stevige impact gehad op Frans en op ons als collega’s. Op basis van de conclusies van BING hervat Frans zijn taken en richten wij ons gezamenlijk weer op de toekomst. Wij bedanken iedereen die in de afgelopen periode met ons heeft meegeleefd.

Voor meer informatie:
Namens de directie, Marieke van der Werf 06 50 41 98 96

Val van het kabinet Rutte-III

Ontslag kabinet Rutte-III

Vanmiddag heeft minister-president Rutte het ontslag van zijn kabinet Rutte-III aangeboden. Een kabinet wordt demissionair (‘valt’) als het kabinet of de minister-president ontslag heeft gevraagd aan de Koning. Tot er een nieuw kabinet is zal het demissionaire kabinet doorregeren. Onder een demissionair kabinet worden alleen lopende zaken afgehandeld en worden geen politiek gevoelige (controversiële) onderwerpen behandeld. De Eerste en Tweede Kamer bepalen welke onderwerpen controversieel verklaard dienen te worden. Een voorbeeld van een lijst van controversiële onderwerpen kunt u hier vinden. Een demissionair kabinet kan ook niet worden ontslagen (naar huis worden gestuurd), omdat zij wezenlijk al hun ontslag hebben ingediend en er alleen nog zitten vanwege het landsbelang. er van. Wel kan er (theoretisch) nog een motie van wantrouwen of afkeuring worden ingediend of kan de samenstelling van het kabinet veranderen.
Het demissionaire kabinet kan wetsvoorstellen indienen, ministeriële regelingen uitvaardigen en algemene maatregelen van bestuur opstellen. In de regel zijn dit enkel onderwerpen die als niet-controversieel worden verklaard door beide Kamers. De aanpak van de coronacrisis kan naar verwachting doorgaan op dezelfde wijze. Een demissionair kabinet is dan ook zeker niet vleugellam. Diverse politieke partijen hebben al aangegeven dat de coronabestrijding prioriteit heeft en daarvoor het kabinet ruimte wil blijven geven.

Welke gevolgen heeft het?
Omdat de Tweede Kamerverkiezingen al op 17 maart 2021 plaatsvinden zal de vroegtijdige val van het kabinet, zeer waarschijnlijk, geen invloed hebben op de verkiezingsdatum. Onder normale omstandigheden biedt het kabinet al haar ontslag aan kort voor de verkiezingen. Het kabinet blijft dan zitten tot er een nieuw kabinet is gevormd die het stokje overneemt.
De Tweede Kamer zal bepalen welke onderwerpen en dossiers controversieel verklaard moeten worden. Op deze onderwerpen zullen geen belangrijke besluiten worden genomen tot er een nieuw kabinet zit. De Eerste Kamer kan ook overgaan tot het controversieel verklaren van onderwerpen. Echter, in zowel 2010, 2012 als in 2017 is dit niet gebeurd en ging de Eerste Kamer verder met de behandeling van liggende voorstellen.

Vervolgstappen
In eerste instantie zal de Kamer een lijst met controversieel verklaarde onderwerpen moeten opstellen. Dit gaat in een aantal stappen.
Iedere Kamercommissie last een extra procedurevergadering in, die alleen is gewijd aan het controversieel verklaren van onderwerpen die in behandeling zijn. Dit kan gaan om wetsvoorstellen, kabinetsbrieven, commissievergaderingen met het kabinet en werkbezoeken.
Tijdens de extra procedurevergadering wordt op de gebruikelijke manier besloten over geagendeerde onderwerpen. Dit betekent ook dat het controversieel verklaren van een onderwerp een meerderheid vereist.
De Tweede Kamer stemt vervolgens plenair over alle lijsten die zijn samengesteld tijdens de procedurevergaderingen en eventueel door fracties nadien voorgestelde wijzigingen.
Indien een Kamerlid toch een controversieel-verklaard onderwerp wil behandelen, dan kan deze de desbetreffende commissie verzoeken om een brief te sturen naar de voorzitter van de Tweede Kamer waarin wordt verzocht om het onderwerp alsnog te behandelen. Vervolgens stemt de Kamer over de brief. Als wordt ingestemd met de brief, dan wordt het onderwerp van de lijst afgehaald en kan deze weer verder worden behandeld.

Heeft u vragen omtrent de recente ontwikkelingen. Neem gerust contact met ons via info@dr2.nl of 070 392 0212

Tijdpad

Het draaiende sentiment rondom datacenters: wat te doen?

Bij beleid en projecten met impact op de fysieke leefomgeving bestaat een sterke wisselwerking tussen lokaal draagvlak en landelijk beleid. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk laten we deze wisselwerking zien. En geven we tips mee om ervoor te zorgen dat ze elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Deze keer kijken Roeland Coomans en Isabelle van Rossum naar datacenters: hoe zorg je voor draagvlak nu het sentiment draaiende is?

De digitale economie is een van de belangrijkste pijlers voor de internationale concurrentiekracht van Nederland. Nederland wil de ‘dataport van Europa’ worden, en geeft daarom ruim baan aan datacenters. Vanwege de lokale economische impuls en werkgelegenheid, wedijverden gemeenten tot voor kort met elkaar om datacenters naar hun gemeente te halen.

Nu de ruimtelijke impact en de hoeveelheid (groene) stroom die datacenters gebruiken duidelijk worden, begint het sentiment rondom datacenters in sommige regio’s te draaien. Dat begon al in 2019 toen zowel de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam een tijdelijke stop op datacenters instelden. Afgelopen zomer kwamen zij met nieuw beleid met aanvullende vestigingsvoorwaarden. Dit jaar volgde rumoer rondom de datacenters in de gemeente Hollands Kroon, waar vergelijkbare zorgen opspelen over landschappelijke inpassing, duurzaamheid en het ontbreken van een integraal masterplan over de groei van datacenters.

Van kleine vonk naar steekvlam

Het draaiende sentiment in Noord-Holland betekent niet persé dat elke regio afbrokkelend draagvlak ervaart. Maar zoals we hebben geleerd van andere ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving: een kleine vonk kan snel in een steekvlam veranderen. Denk bijvoorbeeld aan discussies over CO2-opslag en schaliegas: verzet van enkele bewoners uiteindelijk ontaarde in wijziging van landelijk beleid. Een knap staaltje ‘outside lobbying’, waar zelfs de grootste energiebedrijven en de Rijksoverheid niet tegen opgewassen bleken.

Deze voorbeelden leren ons dat landelijke doelstellingen alleen bereikt kunnen worden, als daar ook op lokaal niveau maatschappelijke steun voor is. Hetzelfde geldt voor datacenters. Maar hoe zorg je nou voor dat maatschappelijk draagvlak? Wij geven in ieder geval de volgende twee tips mee:

    1. Zorg voor ‘overheidssturing nieuwe stijl’ voor datacenters
    2. Geef het maatschappelijke debat een plek in besluitvorming

Overheidssturing nieuwe stijl

Datacenters kenmerken zich door een nationaal – of zelfs internationaal – belang met bovenlokale effecten, maar besluiten worden voor een groot deel op lokaal niveau genomen. Het kabinet heeft namelijk gekozen voor een ‘regionaal in te vullen datacenterstrategie’. De gedachte achter dit beleid is dat top-down regie leidt tot weerstand. Daarom kiest het Rijk er nu voor om beslissingen op een zo laag niveau te nemen. Onder het mom: ‘centraal wat moet, lokaal wat kan’. Het idee is daarbij dat lokale overheden hun omgeving beter kennen, en zo kunnen zorgen voor draagvlak – of in ieder geval acceptatie.

Het decentraliseren van besluitvorming voor ruimtelijke opgaven met een nationaal belang is niet uniek. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de opwek van duurzame energie. Alleen daarvoor zijn wél besluitvormende processen uitgewerkt: de Regionale Energie Strategieën (RES). Hiervoor werken lagere overheden samen met netbeheerders. Het Rijk werkt actief mee vanuit de nationale belangen en participatie van belanghebbenden is geborgd. Een vergelijkbaar proces is ingesteld voor de industriële clusters. Datacenters raken aan beide opgaven, maar er ontbreekt een dergelijk proces.

Datacenters vallen dus tussen wal en schip, terwijl het juist een voorbeeld is van een complexe opgave waarvoor een dergelijke vorm van ‘overheidssturing nieuwe stijl’ nodig is. Dat blijkt ook uit het voorbeeld van Zeewolde in Flevoland. Volgens het NRC kwam de komst van een hyperscale datacenter als een verrassing voor de netbeheerders. De wethouder van Zeewolde wist juist niet dat de netbeheerders ook al plannen aan het maken waren voor ‘reguliere’ datacentra in de polder, omdat Amsterdam ‘vol’ is. Coördinatie op het vestigingsbeleid van datacenters is nodig om dergelijke verassingen te komen en samenhang met andere opgaven en belangen niet uit het oog te verliezen.

Het maatschappelijke debat in besluitvorming

Bij veranderingen in de fysieke leefomgeving bestaat tevens een sterke wisselwerking tussen formele proces en het maatschappelijk debat. Het formele pad bevat vastgelegde juridische procedures, zoals vergunningenprocedures. Het maatschappelijke debat volgt een meer informeel en ongestructureerd pad, en loopt soms achter op de formele besluitvorming. Als deze paden niet op elkaar aansluiten, kan het leiden tot zogenaamde ‘overflow’. “Het formele kader spoelt dan spreekwoordelijk over omdat de nieuwe zorgen of vragen niet meer in het bestaande kader passen”, aldus de TU Delft.

Als dat gebeurt, vinden deze zorgen vaak hun weg via escalatie in de media of de oprichting van actiegroepen. Dat is recent bijvoorbeeld gebeurd in Hollands Kroon. Daar bestaan zorgen dat aspecten als landschappelijke inpassing en duurzaamheid onvoldoende in het bestaande kader – de Omgevingsvisie uit 2016 – geborgd zijn. Met de oprichting van de actiegroepen en (landelijke) media-aandacht als gevolg.

Overheden en bedrijven doen er daarom goed aan om naast het doorlopen van formele procedures, vroegtijdig met de omgeving in gesprek te gaan én te blijven. Zo kunnen zij zorgen voor een gedegen kennisniveau. En kunnen zij belangen, zorgen en wensen tijdig signaleren en een plek geven in besluitvorming. Nu is het vooral maatschappelijke druk die hen daartoe dwingt, maar vanaf 2022 wordt het onder de nieuwe Omgevingswet in Nederland zelfs verplicht dat zij de omgeving laten participeren. Daarbij is samenwerking tussen overheden en de initiatiefnemer essentieel. Beide hebben immers hun verantwoordelijkheid en rol in het betrekken van belanghebbenden. Het opstellen van een gezamenlijke strategie en een onafhankelijke procesmanager dragen daaraan bij.

Schakelen op meerdere niveaus

Regie op de besluitvormende processen waarbij het maatschappelijk debat een plek krijgt, is noodzakelijk om te komen tot gedragen besluiten waarin ieders belangen zijn meegenomen. Vanuit het begrip voor de diverse en soms conflicterende belangen kan gewerkt worden aan oplossingen. Alleen dan kan Nederland haar positie als koploper in de digitale economie met steun van de samenleving verwezenlijken.

Roeland Coomans is directeur bij het public affairs kantoor Dröge & van Drimmelen en is gespecialiseerd in tech.

Isabelle van Rossum is directeur bij Dr2 Strategisch Omgevingsmanagement en is gespecialiseerd in het creëren van maatschappelijk draagvlak.

Meer weten? Neem contact op met Isabelle van Rossum.

Sustainable Development Goals versterken public affairs

Dat blijkt uit het “Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals” dat Jan Peter Balkenende in aanloop naar SDG Action Day ontving uit handen van Marieke van der Werf en Frans van Drimmelen – beiden partners bij Dröge & van Drimmelen. Het rapport werd aangeboden aan Balkenende gezien zijn voorzitterschap van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei en de SDGs.

Voor het jaarlijkse trendrapport onderzocht Dröge & van Drimmelen welke trends zichtbaar zijn op het snijvlak van public affairs en de SDG’s. Er is gesproken met vijftien vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties vanuit de hele wereld en de conclusie is duidelijk: de SDG’s en public affairs krijgen een steeds hechtere relatie. Veel organisaties kiezen ervoor om de SDG’s onderdeel te laten uitmaken van hun public affairs strategie. De SDG’s bieden bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s een gezamenlijke internationale taal om te communiceren over hun maatschappelijke betrokkenheid. Aan de andere kant zetten organisaties public affairs in om de SDG’s hoger op de politieke agenda te krijgen. Met enige spijt constateert men wel dat Nederland als één van de weinige Europese landen een nationale SDG-strategie ontbeert.

Download hier het Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals.

In het rapport staan onder andere interviews met vertegenwoordigers van Philips, Mærsk, Port of Rotterdam, NOGEPA, Consulaat Shanghai en SDG Nederland. In de interviews vallen 4 trends te ontdekken:

Trend 1: De SDG’s creëren niet alleen een betere wereld, maar ook sterkere organisaties. Zoals Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam aangeeft in haar interview voor het rapport: bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen realiseren zich dat economische groei samen moet gaan met duurzame groei. Organisaties die de SDG’s in hun missie of strategie opnemen, genereren doorgaans meer impact op zowel maatschappelijke doelen als op imago, medewerkersbetrokkenheid, publiek-private samenwerking, waardering en uiteindelijk continuïteit en winst.

Jan Peter Balkenende: “Ik ben een enorm voorstander van de SDG’s. Vanwege de inhoud van de doelen en omdat ze verbindend werken. Dat is de kracht ervan. De SDG’s hebben te maken met alles en iedereen op deze wereld. Om ze te realiseren heb je common knowledge, common language en common action nodig. Public affairs en communicatie dragen daaraan bij. Het gaat over visie, strategie ontwikkeling, het inzichtelijk maken van zaken en het overbrengen van een eerlijk verhaal. Er liggen geweldige kansen voor de SDG’s. En iedereen speelt een rol in het oppakken daarvan: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Complimenten dat jullie daar aandacht voor vragen in het trendrapport.”

Trend 2: Een kaderstellende rol van de overheid is belangrijk. Zoals Herman Mulder van SDG Nederland aangeeft is het cruciaal dat de overheid een simuleringskader biedt. Diverse organisatie pleiten voor een nationale SDG-strategie en meer incentives voor duurzaam ondernemen.

Trend 3: De SDG’s versterken een public affairs strategie. Ze bieden houvast voor communicatie en rapportage. Arendo Schreurs, directeur-generaal van NOGEPA geeft aan dat aan de hand van de SDG’s de milieuprestaties (en –uitdagingen) kunnen worden weergegeven. Anders Würtzen, VP Global Head of Public Affairs bij Maersk geeft aan dat de SDG’s vormgeven aan het narratief van een organisatie.

Marieke van der Werf, partner bij Dröge & van Drimmelen: “Ieder jaar schrijven we een trendrapport over een belangrijke ontwikkeling op gebied van public affairs. Gezien de toenemende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we gekozen om dit jaar de rol van de SDGs te belichten. Als maatschappelijk betrokken bureau zijn we blij te merken dat het belang van de SDGs in deze context ruim (h)erkend wordt en in belang toeneemt.”

Trend 4: We gaan vooruit! In de woorden Jan Willem-Scheijgrond, o.a. voorzitter van het UN Global Compact Network in The Netherlands: ”We gaan van bewustzijn naar implementatie”. Bij Philips ziet hij hoe de SDG’s meer en meer onderdeel worden van de core business. Ook anderen zien een verschuiving van de SDGs als communicatievehikel naar het hart van de onderneming.

 

Over Jan Peter Balkenende
Naast voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition – een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei, is Jan Peter Balkenende momenteel partner bij Ernst&Young en tevens hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit. De heer Balkenende was van 2002-2010 minister-president van Nederland.

Over Dröge & van Drimmelen
Dröge & van Drimmelen is een strategisch adviesbureau dat actief is op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. Met kantoren in Den Haag, Brussel, Denemarken, New York en Shanghai adviseren wij over de hele wereld overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s hoe zij maatschappelijk en politiek draagvlak kunnen verwerven voor hun issues. Wij zijn erg betrokken bij de SDGs. Zo zetten wij ons via zusterbedrijf Dr2 New Economy actief in om de transitie naar een circulaire economie die gebruik maakt van hernieuwbare energie te versnellen.

Kirsten Verdel wint Publieksprijs bij Verkiezingen voor Communicatieman/vrouw van het Jaar

Kirsten Verdel is de winnares van de Publieksprijs bij de Verkiezingen voor de Communicatieman/vrouw van het Jaar 2020. De 42-jarige senior adviseur bij Dröge & van Drimmelen won de prijs voor haar inzet om de ideologische waarden van XS4ALL te behouden. Juryvoorzitter Noud Bex: ‘Kirsten is een vrouw met een missie. Wat ons opviel is haar onuitputtelijke energie; onwaarschijnlijk wat ze voor elkaar heeft gekregen.’ De verkiezingen worden jaarlijks georganiseerd door Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Verdel lanceerde begin 2019 een petitie om XS4ALL te behouden, nadat KPN bekend had gemaakt het merk te willen opheffen. 55.000 sympathisanten tekenden de petitie en (oud-)collega’s, klanten en sympathisanten die wilden helpen meldden zich. Kirsten nam het initiatief tot actiecomité XS4ALL Moet Blijven, omdat ze de waarden en ideologie van XS4ALL ‘linksom of rechtsom’ in stand wilde houden. Ze hield zich bezig met communicatie, woordvoering en organisatie van het actiecomité en beantwoordde meer dan 50.000 e-mails. De toon van de campagne probeerde ze positief, constructief, oplossingsgericht en betrokken te houden.

De vakjury gaf aan dat de campagne ‘een activistische signatuur’ had, ‘guerilla-achtig’. Dat laatste uitte zich onder andere in acties bij het Rijksmuseum, waar de KPN-top bij elkaar kwam: het actiecomité stond daar met grote ‘I AM XS4ALL letters’. Ook werden er lastige vragen gesteld bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van KPN. Er werd echter ook achter de schermen geprobeerd KPN van mening te doen wijzigen: Het actiecomité sprak meerdere keren met de KPN en wist zelfs investeerders aan te trekken die bereid waren XS4ALL eventueel over te nemen van KPN.

Plan B

KPN hield echter voet bij stuk, waardoor Plan B op tafel kwam: een alternatieve provider. Verdel stelde voor een crowdfundingcampagne te organiseren, in de hoop voldoende startkapitaal op te halen voor die alternatieve provider. Binnen 3,5 dag werd daarbij 2,5 miljoen euro opgehaald. Op 11 november startte Freedom Internet. Binnen een week zat de nieuwe provider boven het dubbele van de gehoopte 5.000 founding members. Sindsdien groeit Freedom hard door. Kirsten is als lid van de Raad van Advies verbonden aan Freedom Internet.

Behartig ook nu uw belangen

Het coronavirus zorgt voor de nodige beperkingen. Toch werkt de overheid gewoon door. Niet alleen om de crisis te bezweren maar ook op andere terreinen. Er wordt nog steeds nieuw beleid geschreven, er worden wetten behandeld en de begroting voor 2021 wordt opgesteld. Dat betekent dat het ook nu belangrijk is om de belangen van uw organisatie te behartigen.

Graag denken we met u mee wat voor uw organisatie op dit moment de beste acties zijn op het gebied van public affairs en corporate communicatie. Bijvoorbeeld op het gebied van stakeholdermanagement, politieke monitoring, strategievorming en (crisis)communicatie. Op deze manier proberen we uw stem in het maatschappelijke veld nog beter te laten horen – ook in deze tijden.

Politieke monitoring

Juist nu de Tweede Kamer af en toe vergadert in Den Haag en veel zaken schriftelijk voortzet is politieke monitoring essentieel. De Tweede Kamer komt enkel fysiek samen voor bijeenkomsten gerelateerd aan de bestrijding van het coronavirus en de commissie-activiteiten liggen deels stil. Wel heeft het parlement onder andere de mogelijkheid om debatten om te zetten in een schriftelijk overleg, wat voor veel dossiers nu gebeurd is. Ook gaan internetconsultaties en beleidsvorming door de ministeries gewoon door. Zorg er voor dat u deze niet mist.

Dröge & van Drimmelen

Dröge & van Drimmelen neemt natuurlijk de maatregelen vanwege het coronavirus in acht en de collega’s werken vanuit huis. Onze eerste prioriteit is de gezondheid van onze werknemers. We werken echter gewoon door en zijn bereikbaar om met u in gesprek te gaan over de laatste politieke ontwikkelingen en u te adviseren over de te nemen stappen op het gebied van public affairs en corporate communicatie.

Wilt u meer weten? U kunt ons bereiken via 070 392 02 12 en info@dr2.nl.

Dröge & van Drimmelen bereidt u voor op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Op 17 maart 2021 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat de voorbereiding bij politieke partijen in volle gang is. Partijen en politici lanceren nieuwe plannen en gaan het land in op zoek naar input voor het verkiezingsprogramma en de grote lijnen van de verkiezingscampagne. Tegelijkertijd werken ambtelijke werkgroepen beleidsopties uit voor verschillende politieke en economische scenario’s. Dit is daarom hét moment om thema’s aan te dragen ter voorbereiding op de kabinetsformatie.

 

De aanloop van de nationale verkiezingen is het ideale moment om invloed uit te oefenen op de nationale politiek. Hoe eerder u van zich laat horen, hoe groter de kans dat politieke partijen uw ideeën meenemen in hun overwegingen. Per partij is de noodzakelijke informatie over interne beslismomenten en voorbereidingscommissies bij ons beschikbaar.

Concrete instrumenten
Het is van belang om op een concrete en effectieve manier uw input te leveren. Dröge & van Drimmelen helpt u graag om uw belangen en boodschap naar voren te brengen met instrumenten op maat. Enkele voorbeelden zijn:

  • verkiezingsstrategie opstellen;
  • voorbereiden van gesprekken met commissieleden en andere invloedrijke stakeholders;
  • position papers;
  • monitoren van relevante ontwikkelingen;
  • partijcongressen monitoren en analyseren.

Waarom Dröge & van Drimmelen?
Dröge & van Drimmelen is een ervaren partner op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. De kern van ons werk is het helpen van klanten om maatschappelijk en politiek draagvlak te verwerven voor hun issues. Voor het leveren van input op de partijprogramma’s heeft Dr2 een breed netwerk binnen politiek en ambtelijk Den Haag, maar voor het smeden van coalities ook onder maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onze ervaring en kennis van zaken leidt altijd tot aantoonbare en onderscheidende meerwaarde.

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de mogelijkheden van ondersteuning in aanloop naar de verkiezingen? Neem dan snel contact op via info@dr2.nl of via een van onze adviseurs.

Dr2 opens Brexit Office

Now that the dust has settled after the Brexit festivities in London, the moment has come to make decisions for the future. The UK may have officially left the EU but the terms of the divorce are far from settled as formal negotiations towards a free trade deal have not even formally started. Both parties have a mere eleven months to reach such a deal. As a result companies are now making decisions on whether or not to open up an office on the continent.

This is why Dröge & van Drimmelen – known abroad as Dr2 Consultants – has decided to open up a Brexit Office in order to assist companies interested in the Dutch market. The Brexit office can help companies in making an informed decision as well as contribute to a smooth transition.

As the Netherlands’ largest Public Affairs & Corporate Communications consultancy – with over 20 years of experience – Dr2 can offer a tailor-made mapping of the social, political and legal landscape specific to a company’s area of expertise.

Once a decision to open up shop in the Netherlands has been made, Dr2 can set up an effective stakeholder strategy at the local and national level. It is more important than ever to pro-actively engage with key players before cutting the ribbon to your new office. This will enable you to confidently settle on the continent.

Dr2 will of course continue to offer strategic public affairs advice as well as parliamentary and political monitoring services after a company has been settled.
Thanks to our offices in Brussels and Copenhagen, Dr2 consultants can offer the same services for the Belgian market and for the Nordics as well as public affairs advice at the European level. Our offices in Shanghai and New York will gladly provide access to the Chinese market and to the UN.

Given the pace at which events unfold, an integrated strategy at the local, national, European and global level is more useful now than ever. Let’s not forget that the coming months will be crucial for the future relations between London and Brussels.

If you want to know more about our Brexit services, please visit our web page and do not hesitate to contact us at M.Rillaerts@dr2.nl for more information.

Rapport tech Trends 2020

Het afgelopen jaar kende de nodige interessante ontwikkelingen voor de Nederlandse techsector en bijbehorende politieke dossiers. Zo zag de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst het levenslicht en waren er de nodige politieke discussies over interessante tech-onderwerpen. Maar wat waren de belangrijkste trends in 2019? En welke lessen kan men in Nederland hieruit trekken voor het nieuwe jaar? Lees het in het tech-trends 2019-rapport van Dröge & van Drimmelen!