Blogs

Bot-methode laat noodzaak zien voor meer transparantie

8 maart 2016

In de afgelopen dagen is door de media en verschillende bewindspersonen kritiek geuit op de lobbyactiviteiten van oud-minister en huidig lobbyist Ben Bot. Hij kwam, net als vorig jaar, in opspraak naar aanleiding van gebrek aan transparantie tijdens zijn werkzaamheden als lobbyist. Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt dat bij Bot ‘diplomatie in dienst van de overheid en commercieel lobbywerk door elkaar heenlopen’.

Deze handelingen tonen voor mij aan dat maatregelen die leiden tot meer transparantie in het vakgebied hoognodig zijn. De ‘methode-Bot’ doet afbreuk aan waar wij als public affairs adviseurs ons voor inzetten: professionele en transparante belangenbehartiging. In mijn ogen is transparantie de voorwaarde voor een goede lobby en voor een goed functionerende democratie. 

Daarom verwelkom ik ook het voorstel “lobby in daglicht” van Lea Bouwmeester. Zij probeert door middel van een initatiefnota de Nederlandse lobbypraktijk transparanter en toegankelijker te maken. Dit voorstel komt voort uit de overtuiging dat een goede overheid een open overheid is, een overtuiging die ik met haar deel.

Daarnaast is de aangenomen motie (van Gerven) over het toevoegen van een lobbyparagraaf aan wetgeving een stap in de goede richting. Op 1 maart heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een lobbyparagraaf toe te voegen aan wetsvoorstellen. Wetsvoorstellen dienen voortaan te worden voorzien van een paragraaf die aangeeft welke belangenbehartigers een bijdrage hebben geleverd aan de inhoud van nieuwe wetgeving. Zo wordt de betrokkenheid van lobbyisten bij wetgeving in kaart gebracht. De motie Van Gerven komt voort uit de wens om de totstandkoming van wetgeving transparanter te maken. Deze wens deel ik met Van Gerven.

Wat mij betreft gaan deze voorstellen echter niet ver genoeg. Meer transparantie is nodig over de gehele politieke linie. Niet alleen de lobby bij ministeries en overheidsinstanties dient transparant te zijn, maar juist ook bij politici en politieke partijen zelf. Daarom ben ik van mening dat volledige transparantie en openheid ook moet gelden voor politici en politieke partijen. Het voorstel van Bouwmeester en de aangenomen motie van Van Gerven zijn dus slechts een kleine stap in de goede richting. Hopelijk zal de ophef rondom de Bot-methode leiden tot serieuze inzet om de transparantie op het gebied van lobby te verbeteren. Tot slot roep ik lobbyisten als Ben Bot op om net als ruim zeshonderd vakgenoten lid te worden van de BVPA en daarmee de gedragscode te onderschrijven.