Auteur archieven: redac redac

Lokaal stemmen en toch landelijk gehoord worden

Afgelopen week kon er in ruim 300 gemeenten gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Naast de historisch lage opkomst is de verdere versnippering van het politieke landschap, mede door het succes van lokale partijen, een van de meest in het oog springende conclusies van deze gemeenteraadsverkiezingen. Welke impact heeft dit op het functioneren van de lokale democratie en hoe kan het lokale geluid haar weg vinden richting provincie, Rijk en de EU?

Zoals werd voorspeld wonnen met name de lokale partijen terrein en bemachtigden ze samen meer dan een derde van alle stemmen. Andere politieke aardverschuivingen bleven uit. Landelijke partijen als VVD, CDA en SP verloren licht, terwijl de SGP, GroenLinks, D66 en de PvdA (licht) stegen. Daarnaast wisten landelijke partijen die voor het eerst lokaal meededen zoals Volt, Bij1 en FvD in veel gemeenten zetels te bemachtigen. De overwinning van lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen is een trend die al decennia zichtbaar is. Waar eind jaren ‘80 het aandeel van lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen nog tussen de 10% en 15% lag, ging dit jaar 36,4% van alle stemmen naar lokale partijen. Zij worden ook wel de grootste politieke familie genoemd. Veel colleges van burgemeesters en wethouders (B&W) bestaan al uit een mix van lokale en landelijke partijen en dat aantal zal alleen maar groeien. Vaak gehoord is dat lokale partijen dicht bij de burger staan en als geen ander weten wat leeft in de gemeenschap. Toch gaat gemeentepolitiek al lang niet meer alleen over sluitingstijden van winkels of de vergunning voor een voetbalveld. Taken worden uitgebreid en belangen worden groter.

Omvangrijke belangen maar beperkte middelen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel extra verantwoordelijkheden gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, participatie, werk en jeugdhulp. Hierdoor groeit niet alleen het belang van gemeenten op diverse terreinen, ook neemt het aantal complexe dossiers dat raadsleden onder de knie moeten krijgen in rap tempo toe. Volgens het Perikleinstituut, dat gemeenteraden begeleidt in het verbeteren van het debat en democratisch proces, is het werk van raadsleden de afgelopen jaren verdrievoudigd. Terwijl ondersteuning en geld niet evenredig groeide. Tel daar nog bovenop, een versnipperd politiek landschap, waarbij sommige fracties met slechts één of twee zetels in de raad zitten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in het laatste decennium een sterke toename waarneembaar is van gemeenten die belangenbehartigers in dienst hebben of ondersteuning vragen van een public affairs kantoor. Welke rol neemt public affairs in en hoe dragen lobbyisten bij aan het democratisch proces in een versnipperd politiek landschap?

Kennis is key

Goede besluitvorming valt of staat met de juiste informatie. Maar door de beperkte tijd en middelen die zowel het college als de raadsleden hebben, is het soms lastig deze tijdig te vergaren. Om hen te ondersteunen kunnen public affairs professionals inzichtelijk maken welke besluitvorming vanuit de EU, het Rijk of de provincie het functioneren en de besluitvorming van een gemeente raakt. Ze vormen hierbij de ‘oren en de ogen’ van de gemeente. Vervolgens bieden ze ondersteuning door maatschappelijke consequenties in kaart te brengen en een strategie uit te stippelen waarin de belangen van de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd. Tevens geldt dat ze zowel het college als raadsleden kunnen voorzien van alle essentiële informatie die nodig is om tot weloverwogen besluitvorming over te gaan.

Verbreding netwerk

De verscheidenheid aan belangen is groot, zowel wat betreft de thematiek als het niveau waarop besluitvorming plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan een thema als mobiliteit. Dit heeft een lokaal, maar ook een regionaal en landelijk component. Lokale partijen mogen dan diep met hun wortels in de lokale gemeenschap zitten, regelmatig ontbreekt het aan de juiste contacten op regionaal en landelijk niveau. Bijvoorbeeld omdat simpelweg de natuurlijke partijlijn ontbreekt, die lokale afdelingen van landelijke partijen wel hebben. Een public affairs professional kan dan uitkomst bieden door het stakeholderveld in kaart te brengen en contact te leggen met de belangrijkste stakeholders op het betreffende dossier. Het gaat dan om (landelijke) politici, maar bijvoorbeeld ook om collega-bestuurders uit de regio of maatschappelijke organisaties.

Heft in eigen hand nemen

Vinden we bij lokale afdelingen van landelijke partijen nog regelmatig beroepspolitici, bij veel lokale partijen worden kersverse collegeleden uit ‘het veld’ geplukt. Een korte stoomcursus public affairs kan dan een welkome aanvulling zijn op het inwerkprogramma van het college van B&W. Door je te verdiepen in de spelregels van public affairs zorg je ervoor dat ook een lokaal belang regionaal en landelijk gehoord wordt. Want if you’re not at the table, you’re on the menu.

Een wereldwijde businesscase voor de energietransitie middels public affairs

Voor het jaarlijkse trendrapport heeft het Dr2 Consultants-netwerk dit jaar interviews gehouden met experts om public affairs trends in de energietransitie tussen China en de EU te onderzoeken.

De algemene conclusie is helder: regeringen moeten een wereldwijde businesscase creëren, zodat het maatschappelijk middenveld de vruchten kan plukken van een internationale samenwerking. Public affairs is daarbij een belangrijk instrument.

Trends

In tegenstelling tot de huidige koers van het internationaal beleid, bleek uit ons onderzoek dat het creëren van een gelijk speelveld niet begint met multilaterale afspraken op hoog niveau. De pragmatische benadering van de private sector in China en de EU heeft geleid tot succesvolle bilaterale samenwerking, die model kan staan ​​voor een beter internationaal beleid.

In de interviews kwamen vier trends naar voren:

Ten eerste, overheden kunnen van elkaar leren. Het vinden van de juiste combinatie tussen beleidssterkten van China en de EU kan de internationale energietransitie versnellen. Belangrijk daarbij is dat het bedrijfsleven een prominente plaats heeft voor inbreng in de overheid-tot-overheid discussies. Zhonghua Xu van TotalEnergies Asia bevestigt uit praktijkervaring dat Chinezen grote risiconemers zijn, (…) die graag ideeën op grote schaal in de markt willen testen. Aan de andere kant is Europa heel goed in het nemen van initiatief. Dus door samen te werken, kunnen we het CO2-neutrale merk bereiken.

Ten tweede, het internationale beleid weerspiegelt de huidige realiteit niet. Flora Kan, van het EU-China Energy Cooperation Platform, stelt dat internationale samenwerking in de energietransitie voornamelijk wordt geleid door de private sector en vaak pragmatischer en innovatiever is. Bedrijven die in meerdere landen sterk vertegenwoordigd zijn gaan al een samenwerking aan die verschillen overbrugt en de lokale problemen aanpakt. Terwijl daarentegen multilaterale discussies over bindende afspraken erg tijdrovend zijn en we slechts negen jaar verwijderd zijn van de doelstellingen voor 2030.

Ten derde, het maatschappelijk middenveld heeft regeringen nodig om een ​​wereldwijde businesscase te creëren. De basis van succesvolle internationale samenwerking, met name in de energietransitie, is vertrouwen. Zonder het aanpakken van ongelijke concurrentie en sociaal-economische verschillen zal dit vertrouwen moeilijk op te bouwen zijn. Alleen een mondiaal gelijk speelveld kan ervoor zorgen dat niemand achterblijft en dat bedrijven op gelijk niveau kunnen concurreren. Uitgelicht door Ulco Vermeulen bij Gasunie; we kunnen niet veel doen aan natuurlijke omstandigheden, maar we kunnen iets doen aan de wereldmarkt. Als je het samen kunt organiseren, heeft iedereen er baat bij.

En ten vierde, public affairs verbindt de wereld! Innovatie kan niet gedijen zonder de mensen die internationale samenwerking faciliteren. Simon Lemin van TÜVSÜD China vermeldt dat particuliere bedrijven moeten worden betrokken bij internationale organisaties, zodat zij het beleid en de normen kunnen sturen. Zoals Christof van Agt van het International Energy Forum zei, is diplomatie van mens tot mens ondraaglijk belangrijk om de overdracht van ideeën en inspiratie te verzekeren en culturele verschillen te overbruggen.

Lees hier het Trendrapport 2021, De Energietransitie in China en de EU.

Citaten:

Frans van Drimmelen, oprichter en CEO van Dr2 Consultants: “Ons internationale team doet elk jaar onderzoek naar een belangrijke ontwikkeling op het gebied van public affairs. Deze keer hebben we ervoor gekozen om ons te concentreren op de energietransitie, omdat we zien dat het maatschappelijk middenveld staat te popelen om dieper samen te werken met overheden om tot werkbare oplossingen te komen. Dr2 hoopt door de inhoud van dit rapport bij te dragen aan meer en efficiëntere internationale beleidsdialogen.”

Het jaarlijkse trendrapport 2021 bevat interviews met hooggeplaatste vertegenwoordigers van onder meer het International Energy Forum (IEF), EU-China Energy Cooperation Platform (ECECP), TotalEnergies, European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC), TÜV SÜD, Gasunie, Nationaal Platform Waterstof en de Provincie Zuid-Holland.

Over het Dr2 Consultants netwerk

Dr2 Consultants is een strategisch adviesnetwerk dat opereert op het snijvlak van corporate communicatie en public affairs, met kantoren in Den Haag (Dröge & van Drimmelen), Brussel, Kopenhagen, New York en Shanghai. We adviseren publieke en private instellingen over de hele wereld hoe ze maatschappelijke en politieke steun voor hun vraagstukken kunnen krijgen. Alle kantoren binnen het Dr2-netwerk faciliteren publiek-private samenwerking in de energietransitie en aanverwante gebieden; schone energie, CCU, (voedsel-)afvalbeheer, etc.

Dröge & van Drimmelen treedt toe tot het U.N. Global Compact Network Netherlands

Sinds 28 september is Dröge & van Drimmelen onderdeel van het U.N. Global Compact Network Netherlands. Meer dan 210 Nederlandse organisaties zijn ondertussen aangesloten. Global Compact Netwerk Nederland mobiliseert een lokale beweging van duurzame bedrijven en belanghebbenden die  de levens van toekomstige generaties wil verbeteren.

Global Compact Network

Geleid door de Tien Principes en de 17 SDG’s ondersteunen zij organisaties bij het begrijpen van wat verantwoord ondernemen betekent in een wereldwijde en lokale context en bieden zij richtlijnen om duurzaamheidsverplichtingen in actie om te zetten. Dröge & van Drimmelen heeft zich met een brief aan Secretaris-Generaal Antonio Guterres gecommitteerd aan de Tien Principes en de SDG’s. Daarnaast zijn alle leden van het Global Compact Network ieder jaar te rapporteren over de voortgang op hun duurzaamheidsdoelstellingen. Global Compact Network Netherlands biedt onder andere een ‘SDG Game’ aan, verzorgt elk jaar een lijst met SDG Pioneers en heeft een eigen Young Professionals programma. Meer informatie over de diverse initiatieven op de website van GCN Netherlands.

Dröge & van Drimmelen

Dr2 Consultants New York verzorgt voor organisaties de Public Affairs bij de Verenigde Naties. SDG’s helpen daarbij omdat ze fungeren als een ‘common language’ om over duurzaamheid te spreken. Directeur New York Stefanie Ros: “De SDG’s openen de deur naar de VN en bieden een platform voor informeel en formeel contact, bijeenkomsten, klanten events etc. In een global public affairs strategie mogen de SDG’s dan ook niet ontbreken.” Marieke van der Werf, partner bij Dröge & van Drimmelen in Den Haag: “als kantoor met een stevige duurzaamheidsfocus zien wij het belang van de SDG’s al langer. Vorig jaar lanceerden wij een trendrapport over hoe de Sustainable Development Goals public affairs kunnen versterken. Het is echter belangrijk dat ook politiek en maatschappij hierin meegaan. Het Global Compact Network zet zich daar voor in en wij dragen graag een steentje bij.

 

Prinsjesbelang 2021: Hoe vergroten we het vertrouwen in de rechtsstaat en democratie?

Op 20 september, de dag voor Prinsjesdag, wordt traditioneel getrouw Prinsjesbelang georganiseerd, Dröge & van Drimmelen is één van de mede-organisatoren. Prinsjesbelang is een van de onderdelen van het Prinsjesfestival en gaat over belangenbehartiging als onderdeel van het democratisch proces. Ook dit jaar staat de uitzending van WNL Haagse Lobby van Radio 1 volledig in het teken van Prinsjesbelang met als centraal thema ‘bouwen aan vertrouwen.’ Onder leiding van Martijn de Greve gaan Dineke de Groot (president Hoge Raad), Audrey Keukens (voorzitter VNO-NCW West) en Caelesta Braun (professor Public Governance & Civil Society, Universiteit Leiden) met elkaar in gesprek over hoe we het vertrouwen in de democratie, rechtstaat en economie kunnen versterken. Welke rol spelen leiders en vooraanstaande personen bijvoorbeeld in deze transitie?

Ook dit jaar is het weer mogelijk om Prinsjesbelang live bij te wonen onder het genot van een hapje en een drankje en vragen te stellen aan de panelleden. U bent van harte welkom op maandag 20 september van 12.00-14.00 uur op de Universiteit Leiden, campus Den Haag, aan de Turfmarkt 99.